Lintopdrachten overslaan
Verdergaan naar hoofdinhoud
Uitgebreid zoeken
Legal and privacy verklaring
DISCLAIMER Nutrinorm website
 1. In deze disclaimer wordt verstaan onder:
  • De webpagina: iedere webpagina waarin OCI een hyperlink naar deze disclaimer opneemt, met de intentie deze disclaimer daarop te laten gelden;
  • OCI: OCI Nitrogen B.V., de rechtspersoon die de informatie op de webpagina van Nutrinorm publiceert en bijhoudt;
  • Gebruik(en): onder meer inladen, inloggen, opvragen, raadplegen, lezen, bekijken, beluisteren, bewerken, invullen (van formulieren), verzenden, (tijdelijk) kopiëren, bewaren, doorzenden, verspreiden, van diensten gebruik maken, plegen van rechtshandelingen (kopen, huren etc.);
  • Gebruiker: een ieder die de webpagina gebruikt;
  • De inhoud: alle op de Webpagina weergegeven informatie, bestaande uit onder meer teksten, afbeeldingen, tabellen, rekenmodules, hyperlinks, geluids- en/of videofragmenten en/of andere objecten;
  • Schade: directe of indirecte schade van welke aard dan ook, onder meer als gevolg van het verlies van data en zaken of het onrechtmatig gebruik van de webpagina, en onder andere bestaande uit gederfde omzet, winst en ander economisch nadeel.
    
 2. Deze disclaimer is van toepassing op de webpagina. Door gebruikt te maken van de webpagina stemt de Gebruiker in met de toepasselijkheid van deze disclaimer.
   
 3. Alle op de webpagina door of namens OCI verstrekte informatie over onder meer eigenschappen, specificaties en toepassing van producten is gebaseerd op onderzoek, met inbegrip van de literatuur, en wordt geacht betrouwbaar te zijn. OCI verschaft de inhoud van de webpagina in de staat zoals deze feitelijk wordt getoond, zonder garantie of waarborg voor het functioneren, de deugdelijkheid en geschiktheid noch voor de resultaten verkregen door het gebruik van de producten of de desbetreffende informatie. OCI adviseert naar beste weten volgens recente informatie, echter zonder daarvoor aansprakelijkheid op zich te nemen, omdat specifieke seizoen effecten en omgevingsfactoren zich aan de controle van OCI onttrekken.
   
 4. De op de webpagina weergegeven gebruiksadviezen en berekeningen berusten op uitgebreide proefnemingen. Ondanks de voortdurende zorg en aandacht die OCI besteedt aan de samenstelling van de webpagina en de daarin opgenomen gegevens, kan zij niet instaan voor de volledigheid, juistheid of voortdurende actualiteit van de inhoud.
   
 5. Er kunnen geen rechten aan de inhoud informatie op de webpagina worden ontleend. OCI spant zich er voor in om de inhoud van de webpagina regelmatig te actualiseren en/of aan te vullen.
   
 6. OCI aanvaardt geen aansprakelijkheidvoor enigerlei Schade, ook niet die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het Gebruik van de webpagina, (on)bereikbaarheid van de webpagina of ter beschikking gestelde programmatuur.
   
 7. Waar OCI links naar webpagina's van derden weergeeft, betekent dit niet dat de op of via deze webpagina's aangeboden producten of diensten door OCI worden aanbevolen. OCI aanvaart geen aansprakelijkheid en geen enkele verantwoordelijkheid voor de inhoud, het Gebruik of de beschikbaarheid van webpagina's waarnaar wordt verwezen of die verwijzen naar deze webpagina. Het gebruik van dergelijke links is voor eigen risico. De informatie op dergelijke webpagina's is door OCI niet nader beoordeeld op juistheid, redelijkheid, actualiteit of volledigheid.
   
 8. OCI behoudt zich het recht voor de op of via deze webpagina aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, te allen tijde te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen. Het verdient aanbeveling periodiek na te gaan of de op of via deze webpagina aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, is gewijzigd.
Legal and privacy verklaring;