Lintopdrachten overslaan
Verdergaan naar hoofdinhoud
Uitgebreid zoeken
u bevindt zich: Home > Bemesting > Gras
Gras
Vanaf 1 februari vaste mest en vanaf 16 februari drijfmest

​​​​Hoewel we pas vooraan in het nieuwe jaar zitten, komt het nieuwe grasseizoen toch al langzaam in zicht. Bemestingsplannen en maai/weideplannen worden c.q.zijn gemaakt en vanaf 1 februari mag er weer vaste mest worden uitgereden. Drijfmest mag pas van de 16e worden toegepast. Uiteraard geldt voor het uitrijden als de omstandigheden (wet en grond) het toelaten. 

Punt van aandacht dit jaar is dat het gras tot een paar weken geleden​ continu een beetje is blijven groeien. Op veel percelen staat daarom al gras met een redelijke lengte. Het kan dit jaar daarom een keuze zijn eerst kunstmest te geven en vroeg te maaien en daarna pas de organische bemesting uit te voeren.

Onderstaand een overzicht van uitrijdperioden en wijze van toediening.


Toediening diverse soorten mest op grasland 

Grondgebruik Grondsoort
Toedieningswijze emissiearm?
zand / löss
klei / veen
zand / löss
klei / veen
Vaste mest +
steekvast zuiveringsslib1

1 feb - 1 sep 1 feb - 16 sep Niet noodzakelijk
Niet noodzakelijk
Drijfmest +
vloeibaar zuiveringsslib

16 feb - 1 sep
16 feb - 1 sep Verplicht de meststof in de grond aanbrengen. Gebruik sleepvoet is niet toegestaan.
Verplicht de meststof    onmiddellijk op of in de grond aanbrengen.
Dit kan door de mest in sleufjes te leggen van max. 5 cm breedte óf in
strookjes tussen het gras, waarbij het gras van tevoren wordt opgelicht of
zijdelings wordt weggedrukt. De strookjes zijn maximaal 5 cm breed en liggen
minimaal 15 cm uit elkaar.
1De tabel geldt voor normaal steekvast zuiveringsslib. Voor stikstofarm zuiveringsslib (< 70 gram N per kg drogestof) gelden geen uitrijdbeperkingen gedurende het jaar mits aan de volgende twee voorwaarden is voldaan:
- stikstofarme zuiveringsslib is niet gemengd en is rechtstreeks door de producent, of door tussenkomst van hooguit één vervoerder, bij de gebruiker afgeleverd.
- uitrijden moet op dezelfde dag plaatsvinden als aanlevering.

Uitrijdverbod voor besneeuwde, bevroren en waterverzadigde grond
Het is verboden om dierlijke mest uit te rijden op (gedeeltelijk) besneeuwde of bevroren grond of als de bovenste bodemlaag verzadigd is met water. Ook mag geen mest worden aangewend als de bodem wordt bevloeid, beregend of geïnfiltreerd in de periode 1 september tot en met 31 januari. Voor besneeuwde en bevroren grond geldt het verbod niet voor vaste mest op grasland waar het gebruik onderdeel is van een beheersregime.

Alle details over het uitrijden van dierlijke meststoffen en zuiveringsslib vindt u op RVO.nl.


Gras;
gerelateerd