Lintopdrachten overslaan
Verdergaan naar hoofdinhoud
Uitgebreid zoeken
Organische meststoffen
Uitrijdperioden dierlijke mest en zuiveringsslib op bouwland

Bemesting van bouwland met dierlijke mest begint meer en meer in zwang te raken. Wel heb je bij toediening te maken met een aantal regels. Deze worden onderstaand op een rijtje gezet.

Op basis van een goed bemestingsplan is bemesting in de akkerbouw vaak een samenspel van organische mest aan de basis en een verdere aanvulling / finetuning met kunstmest. Organische mest wordt niet alleen ingezet voor de aanvoer van mineralen, maar ook voor aanvoer van organische stof. Wanneer en op welke manier mag de organische mest worden aangevoerd?

Toediening diverse soorten mest op bouwland 

Mestsoort

Grondsoort
Toedieningswijze
zand / löss
klei / veen
alle grondsoorten
Vaste mest + steekvast zuiveringsslib
1 feb t/m 31 aug1jaarrond
Verplicht in maximaal 2 direct opeenvolgende werkgangen op het grondoppervlak aanbrengen en onderwerken. Mest mag niet meer zichtbaar zijn.

Drijfmest +
vloeibaar zuiveringsslib

16 feb t/m 15 sep2
16 feb t/m 15 sep 2Deze mestsoorten mogen in en op de grond worden uitgereden.
In de grond uitrijden: de mest moet in één werkgang met dezelfde machine worden toegediend met een systeem dat helemaal tot de grond gesloten is. Toedienen in sleufjes in de grond die niet breder mogen zijn dan 5 centimeter. In geval van niet-beteelde grond moeten de sleufje ook 5 centimeter diep zijn. De mest mag ook met de grond gemengd worden zodanig dat het niet meer zichtbaar is na uitrijden.
Op de grond uitrijden: de mest in één werkgang met 1 machine op de grond aanbrengen en direct onderwerken met een systeem dat helemaal tot de grond gesloten is. De mest mag ook met de grond gemengd worden zodanig dat het niet meer zichtbaar is na uitrijden.

1 Direct voor de aanplant van fruit- en plantsoenbomen mag vaste mest jaarrond worden toegepast.
2 
Vanaf 1 augustus tot en met 15 september mag alleen drijfmest worden uitgereden als:
   - uiterlijk 15 september een groenbemester wordt ingezaaid die in elk geval 8 weken blijft staan;
   - uiterlijk 15 september winterkoolzaad wordt ingezaaid voor zaadwinning in het volgende jaar; 
   - i
n het aansluitende najaar bloembollen worden plant.


Uitrijdverbod voor besneeuwde, bevroren en waterverzadigde grond
Het is verboden om dierlijke mest uit te rijden op (gedeeltelijk) besneeuwde of bevroren grond of als de bovenste bodemlaag verzadigd is met water. Ook mag geen mest worden aangewend als de bodem wordt bevloeid, beregend of geïnfiltreerd in de periode 1 september tot en met 31 januari.
Verder is het niet toegestaan binnen de uitrijdperiode drijfmest of zuiveringsslib uit te rijden op niet-beteelde grond met een hellingpercentage van 7% of meer. De enige uitzondering hierop is als er binnen 8 dagen na bemesting een gewas wordt ingezaaid (voor maïs, aardappelen en bieten gelden extra voorwaarden). Ook is het niet toegestaan drijfmest uit te rijden op beteelde of niet-beteelde grond met een hellingspercentage van 7% of meer en aangetast is door geulenerosie. Uitrijden op bouwland met een hellingspercentage van 18% of meer is sowieso niet toegestaan.

Alle details over het uitrijden van dierlijke meststoffen en zuiveringsslib vindt u op RVO.nl.Organische meststoffen;Regelgeving;
gerelateerd