Lintopdrachten overslaan
Verdergaan naar hoofdinhoud
Uitgebreid zoeken
u bevindt zich: Home
Uitrijdperioden dierlijke mest en zuiveringsslib op bouwland

Bemesting van bouwland met dierlijke mest begint meer en meer in zwang te raken. Met ingang van 2019 is een aantal regels rondom het uitrijden van dierlijke mest verder aangescherpt. We zetten de laatste stand van zaken voor u op een rijtje.

Op basis van een goed bemestingsplan is bemesting in de akkerbouw vaak een samenspel van organische mest aan de basis en een verdere aanvulling / finetuning met kunstmest. Organische mest wordt niet alleen ingezet voor de aanvoer van mineralen, maar ook voor aanvoer van organische stof. Wanneer en op welke manier mag de organische mest worden aangevoerd?

Toediening diverse soorten mest op bouwland 

Mestsoort

Grondsoort
Toedieningswijze emissiearm?
zand / löss1
klei / veen
zand / löss
klei / veen
Vaste mest +
steekvast zuiveringsslib

1 feb - 1 sep1 jan - 1 jan
Verplicht in maximaal 2 direct opeenvolgende werkgangen op het grondoppervlak aanbrengen en onderwerken. Mest mag niet meer zichtbaar zijn.

Verplicht in maximaal 2 direct opeenvolgende werkgangen op het grondoppervlak aanbrengen en onderwerken. Mest mag niet meer zichtbaar zijn.
Drijfmest +
vloeibaar zuiveringsslib

16 feb - 16 sep 2
16 feb - 16 sep 2 Verplicht de meststof in of op de grond aanbrengen, waarbij de mest in 1 werkgang met dezelfde machine wordt uitgereden met een bemester die volledig tot de grond gesloten is. Na toediening mag de mest niet zichtbaar zijn aan de oppervlakte.
Verplicht de meststof in of op de grond aanbrengen, waarbij de mest in 1 werkgang met dezelfde machine wordt uitgereden met een bemester die volledig tot de grond gesloten is. Na toediening mag de mest niet zichtbaar zijn aan de oppervlakte.

1 Op deze grondsoorten mag na de oogst van mais niet meer worden bemest.
2 Vanaf 1 augustus t/m 15 september mag er alleen worden uitgereden als uiterlijk 15 september op de grond:
   - een groenbemester wordt ingezaaid die minimaal 8 weken blijft staan voordat deze wordt vernietigd.
   - winterkoolzaad wordt ingezaaid voor zaadwinning in het volgende jaar of in het najaar bloembollen worden geplant.

Bron: RVO.nl


Uitrijdverbod voor besneeuwde, bevroren en waterverzadigde grond
Het is verboden om dierlijke mest uit te rijden op (gedeeltelijk) besneeuwde of bevroren grond of als de bovenste bodemlaag verzadigd is met water. Ook mag geen mest worden aangewend als de bodem wordt bevloeid, beregend of geïnfiltreerd in de periode 1 september tot en met 31 januari.
Verder is het niet toegestaan binnen de uitrijdperiode drijfmest of zuiveringsslib uit te rijden op niet-beteelde grond met een hellingpercentage van 7% of meer. De enige uitzondering hierop is als er binnen 8 dagen na bemesting een gewas wordt ingezaaid (voor maïs, aardappelen en bieten gelden extra voorwaarden). Ook is het niet toegestaan drijfmest uit te rijden op beteelde of niet-beteelde grond met een hellingspercentage van 7% of meer en aangetast is door geulenerosie. Uitrijden op bouwland met een hellingspercentage van 18% of meer is sowieso niet toegestaan.

Alle details over het uitrijden van dierlijke meststoffen en zuiveringsslib vindt u op RVO.nl.Regelgeving;
gerelateerd