Lintopdrachten overslaan
Verdergaan naar hoofdinhoud
Uitgebreid zoeken
u bevindt zich: Home > Bemesting > Gras
Gras
Gras-klaverpercelen apart bemesten

Voor een geslaagde gras-klaverteelt is het belangrijk dat de pH en de fosfaat- en kalitoestand op peil zijn. Doordat klaver zelf stikstof bindt, kan de aanvoer van stikstof worden beperkt. Het advies voor een perceel met 30% klaver is om de eerste snede te bemesten afhankelijk van het gebruik en de stikstofnalevering (NLV-waarde), zie tabel. De startgift met drijfmest is normaal gesproken voldoende. Eventueel kan dit worden aangevuld met 20 tot 25 kg N uit kunstmest om juist de grasgroei te bevorderen.

Vanaf de tweede snede is het N-advies 0 om de ontwikkeling van de klaver niet te remmen. De benodigde stikstof voor deze sneden moet uit de stikstofbinding van de klaver komen. Het klaveraandeel en de verdeling over het perceel zijn dan ook essentieel. Een gras-klaver perceel met een klaveraandeel van ongeveer 30% kan dezelfde graskwaliteit leveren als een grasperceel dat op jaarbasis met 250 kg N wordt bemest.


Stikstof bemestingsadvies voor gras-klaver mengsels (voor rode en witte klaver) 

NLV 1e snede Overige sneden
Weiden Maaien Weiden/ maaien
< 150 60 80 0
150 - 200 50 70 0
200 - 250 40 60 0
250 - 300 30 50 0

Bron: Commissie Bemesting Grasland en Voedergewassen, Wageningen UR en OCI


Bemesting fosfaat, kali en zwavel
Het fosfaatbemestingsadvies (P2O5) voor de eerste snede van een gras-klaverperceel is lager dan voor een perceel met alleen gras. Door de lagere gift ontwikkelt het gras zich langzamer en krijgt de klaver in de eerste snede meer bescherming. Als de fosfaattoestand "Voldoende" is, kan worden volstaan met een fosfaatbemesting van 25 kg.

Het kalibemestingsadvies is voor grasklaver hetzelfde als voor een gewoon grasperceel. Wees zeker op zandgronden, vanwege de kans op uitspoeling, extra attent op de kalihoeveelheid, om te voorkomen dat de klaver wegvalt.

Op gronden met een (vrij) laag zwavelleverend vermogen (SLV < 11) is zwavelbemesting van 30 tot 40 kg S, verdeeld over de eerste twee sneden, aan te bevelen. De aanvoer vanuit de drijfmest en de depositie vanuit de lucht is namelijk onvoldoende om de afvoer te compenseren.

Gras-klaver geeft stikstofruimte elders op het bedrijf
Omdat gras-klaverpercelen veel minder hoeven te worden bemest, is er een besparing van 120-150 kg N/ha uit kunstmest mogelijk. Deze hoeveelheid stikstof kan elders op het bedrijf worden ingezet. Wel is het zo dat als de door klaver gebonden stikstof niet wordt omgezet in droge stof, dit hetzelfde lot ondergaat als niet-benutte stikstof op een gewoon grasperceel. Door neerslag kan deze in herfst en winter uitspoelen of denitrificeren. Tot laat in het seizoen bindt klaver stikstof. Deze wordt niet geheel benut voor grasgroei. De overmaat stikstof in het najaar spoelt in de herfst en wintermaanden uit of denitrificeert. De nitraatuitspoeling van een gras-klaverperceel is daardoor niet lager als van een normaal grasperceel.


Gras;N Stikstof;
gerelateerd