Lintopdrachten overslaan
Verdergaan naar hoofdinhoud
Uitgebreid zoeken
u bevindt zich: Home > Bemesting > Gras
Gras
Drijfmestseizoen 16 februari weer van start gegaan

​​​​Het nieuwe grasseizoen komt langzaam in zicht. Bemestingsplannen en maai/weideplannen worden c.q. zijn gemaakt en vanaf 16 februari mag er weer drijfmest worden uitgereden. Uiteraard geldt voor het uitrijden als de omstandigheden (wet en grond) het toelaten. Ook dit jaar zijn door de relatief zachte winter al diverse percelen met een behoorlijke graslengte te zien. Voor deze percelen is het een overweging om eventueel eerst kunstmest te geven en vroeg te maaien en daarna pas de organische bemesting uit te voeren.

Met ingang van 2019 zijn er vanuit de mestwetgeving weer wat wijzigingen doorgevoerd als het gaat om het hoe en wanneer organische mest toedienen. Onderstaand een overzicht van de actuele uitrijdperioden en wijze van toediening.

Toediening diverse soorten mest op grasland 

Mestsoort

Grondsoort
Toedieningswijze emissiearm?
zand / löss
klei / veen
zand / löss
klei / veen
Vaste mest +
steekvast zuiveringsslib

1 feb - 1 sep 1 feb - 16 sep*
Niet noodzakelijk
Niet noodzakelijk
Drijfmest +
vloeibaar zuiveringsslib

16 feb - 1 sep
16 feb - 1 sep Verplicht de meststof in de grond aanbrengen. Gebruik sleepvoet is niet toegestaan. Bemester moet volledig tot de grond gesloten zijn. Mest toedienen in sleuven (max. 5 cm breed); mest niet over de rand van de sleuf.
Verplicht de meststof in de grond aanbrengen. Bemester moet volledig tot de grond gesloten zijn. Mest toedienen in sleuven of kuiltjes (pulsetrack). Sleuven max. 5 cm breed; mest niet over de rand. Afstand tussen 2 rijen kuiltjes minimaal 15 cm (hart op hart).
Op de grond aanbrengen mag ook mits een waterverdunnend systeem wordt gebruikt (1 deel water en 2 delen mest/slib). Ook hier moet bemester volledig tot de grond gesloten zijn. Bemesting in strookjes tussen gras.

* De uitrijdperiode voor strorijke vaste mest op klei/veen is in 2019 tot 16 september. De volgende uitrijdperiode is van 
1 december 2019 tot en met 15 september 2020.


Vrijstelling bovengronds uitrijden
Onder voorwaarden is het mogelijk af te wijken van bovenstaande emissie-arme toedieningwijze van drijfmest. Bepaalde runderdrijfmest geproduceerd op eigen bedrijf mag dan op eigen grasland bovengronds worden uitgereden. Zie voor meer informatie de speciale vrijstellingspagina.

Uitrijdverbod voor besneeuwde, bevroren en waterverzadigde grond
Het is verboden om dierlijke mest uit te rijden op (gedeeltelijk) besneeuwde of bevroren grond of als de bovenste bodemlaag verzadigd is met water. Ook mag geen mest worden aangewend als de bodem wordt bevloeid, beregend of geïnfiltreerd in de periode 1 september tot en met 31 januari. Voor besneeuwde en bevroren grond geldt het verbod niet voor vaste mest op grasland waar het gebruik onderdeel is van een beheersregime.
Zuiveringsslib mag niet worden uitgerijden op graslanden tijdens de beweidingsperiode.

Alle details over het uitrijden van dierlijke meststoffen en zuiveringsslib vindt u op RVO.nl.


Gras;
gerelateerd