Lintopdrachten overslaan
Verdergaan naar hoofdinhoud
Uitgebreid zoeken
u bevindt zich: Home
Beperkingen vanuit de wetgever voor 2021

De agrarische sector snakt naar rust en duidelijkheid voor de toekomst. Op korte termijn gaat dit er vanuit de overheid in ieder geval voor een deel nog niet komen. Nadat in september de voermaatregel voor de melkveehouderij van tafel ging, is nu het afwachten wat er alsnog op stikstofgebied komt. Wat is er ondertussen nog meer bekend waar wél duidelijkheid over is. Hieronder een opsomming met korte toelichting.

Ruggenteelt op klei- en lössgrond
Zoals het er nu naar uitziet moeten er in alle teelten grenzend aan een watergang, waarbij het gewas in opgehoogde stroken aarde wordt geteeld, afspoelingsbeperkende maatregelen worden genomen. Denk bij deze teelten aan aardappels, asperges, wortels, witlof, bollen etc. Er kan gekozen worden uit drie maatregelen: drempels, greppelsleuven of akkerranden.

De drempels moeten minimaal 5 cm hoog zijn en maximaal 2 meter uit elkaar liggen. Ze mogen niet vernietigd / verwijderd worden, uitgezonderd een tijdelijke verwijdering bij extreme regenval.
Greppels moeten parallel of haaks op de watergang liggen, 30 cm breed en 50 cm diep zijn. Een sleuf mag alleen parallel aan de watergang worden aanlegd of als ringsleuf om een perceel heen. De sleuf moet minimaal 10 cm breed en 70 cm diep zijn.
Een akkerrand moet minimaal 3 meter breed en beteeld zijn met een niet-akkerbouwmatige teelt. Denk hierbij aan kruidenrijk gras, bloemenstroken en bankerplanten (planten die natuurlijke vijanden aantrekken). Bemesting van de strook is niet toegestaan.

Melding maisteelt
Uiterlijk 15 februari 2021 moeten maistelers op zand- en lössgrond melden op welke percelen ze mais gaan telen. Hier mag pas vanaf 15 maart met drijfmest bemest gaan worden. Heeft u uw perce(e)l(en) niet aangemeld, dan is maisteelt niet toegestaan. Zijn de plannen bijgesteld, dan kunt u de melding intrekken.
Uitzondering is de teelt van biologische mais en suikermais onder folie.

Realtime vervoersbewijs dierlijke mest
Mesttransporten moeten vanaf 2021 via een webservice en een app op de telefoon gemeld gaan worden. Hiervoor zijn verschillende handelingen nodig. Denk hierbij aan een vooraanmelding wanneer de mest getransporteerd gaat worden. Tijdens het transport moet er startmelding, laadmelding en losmelding gedaan worden. Tevens moeten de leverancier en de afnemer binnen 24 uur na levering digitaal bevestigen dat de mest ook daadwerkelijk geleverd is! Al het voorgaande geldt voor transporten met een intermediar.

Forfaitaire transporten (boer-boer, vogelaarvariant) hebben net iets andere eisen. Zo moet de chauffeur de meldingen doen met een app op de telefoon. De chauffeur doet de vooraankondiging. Verantwoordelijkheid ligt bij degene die het transport etc. regelt. Er zijn geen papieren mestbonnen meer.

Natuurgrond
Veel natuurgronden in gebruik bij landbouwers hebben een mestplaatsingsruimte. Deze ruimte moet in de contracten concreet opgenomen worden in kg fosfaat en kg N. Nu is het vaak omrekenen wat er op de betreffende grond mag; dit moet concreet inzichtelijk zijn.

Alles bij elkaar dus weer veel veranderingen. Ze zullen niet allemaal voor een ieder van toepassing zijn, maar het is wel weer allemaal extra!

Bron: PPP-Agro AdviesRegelgeving;
gerelateerd