Lintopdrachten overslaan
Verdergaan naar hoofdinhoud
Uitgebreid zoeken
u bevindt zich: Home > Bodem
Bodem
Alle hens aan dek voor een weerbaarder bodemsysteem

​Medio oktober, de dagen worden korter en de neerslagkansen nemen in deze periode meestal toe. Met plaatselijk grote verschillen is er de afgelopen weken al behoorlijk wat neerslag gevallen, zeker in het Zuidwesten en dan met name langs de kust. Hopelijk wordt het niet zoals afgelopen jaar met weinig droge dagen in de maanden oktober t/m december. Een beetje regen maakt een late bietenoogst dan al een stuk lastiger en ook de inzaai van wintergraan loopt gevaar. Welke mogelijkheden heb je als ondernemer om bij een neerslagoverschot je bodem toch voldoende weerbaar te houden?

Een positieve ontwikkeling vanuit de bodem is dat er bij de oogst steeds meer gebruik wordt gemaakt van overlaadwagens. Deze zorgen ervoor dat de bodem wordt ontzien omdat de transportbewegingen met de 'verkeerde' banden worden beperkt. Een negatieve ontwikkeling is de huidige beperkingen bij de loofdoding van aardappelen. Een van de alternatieven is dat het loof wordt geklapt. Als er daarna echter regen valt, dan staat het water gelijk tussen de ruggen. Kortom, de bodem zou beter om moeten kunnen gaan met de, toenemende, grilligheid van het weer.

Drainage
Met alleen drainage red je het niet. Uiteraard is het een essentieel dat het water, bij een overmaat, snel kan worden afgevoerd. Water moet ook goed kunnen infiltreren. Het moet geen storende lagen onderweg tegenkomen, dus verbreek waar mogelijk de ploegzool. Daar is nu overigens het moment niet voor, omdat dit het beste vlak voor de zaai van een groenbemester kan worden uitgevoerd. 

Timing van de werkzaamheden wordt ook steeds belangrijker. Het weer is immers niet altijd even goed te voorspellen en zeker bij een tweefasen oogst ben je dan nog kwetsbaarder. Dan moet er meer gezocht worden in bijvoorbeeld rassenspreiding (oogstspreiding) of andere teelten die minder lang op het veld staan.

Vanwege de relatief droog verlopen zomer is er dit jaar veel beregend of water geïnfiltreerd via het drainagesysteem. Om deze reden is er ook meer aandacht voor regelbare drainage waarbij de ontwateringsbasis kan worden gevarieerd. Bij een samengestelde drainage gebeurt dat door de afvoerhoogte via regelputten in te stellen. Bij een dergelijk drainagesysteem is de waterberging minder en staat de grondwaterstand hoger dan via een natuurlijk verloop. Dit is gunstig voor de capillaire vochtvoorziening tijdens een droog groeiseizoen. De vraag die echter overblijft is hoe het regelbare drainagesysteem zich houdt tijdens veel neerslag. In de praktijk wordt hierop geanticipeerd door veel intensiever te draineren. Toch zijn er dit jaar ook voorbeelden waar het mis ging. Op deze, met name lage, plekken of perceelsgedeelten met groter capillair vermogen trad juist vernattingschade op.

Vanwege de droge zomer is er in het Zuidwesten ook vlak voor de oogst beregend om o.a. tafelaardappelen zonder te veel beschadigingen te kunnen rooien. Wind is bij beregenen vaak een spelbreker en ook de structuur van de toplaag wordt er niet beter van. Als het gaat om structuur is sowieso de aanvoer van organische stof belangrijk. Probeer de organische stof zo veel mogelijk bovenin te houden om de toplaag weerbaarder te maken tegen de mechanische krachten van neerslag c.q. beregening. Ondiep ploegen of spitten, of NKG waarbij de verkruimelbaarheid door het bodemleven moet worden gerealiseerd, zijn opties die mogelijk binnen de bedrijfsvoering passen.

De bodem is en blijft een essentiële productiefactor. De druk op de bodem is hoog. Door klimaatveranderingen neemt de druk alleen maar toe. Dat betekent alle hens aan dek om het bodemsysteem weerbaarder te maken en keuzes te maken in teeltvervroeging of te kiezen voor andere grondbewerkingssystemen om de bodemkwaliteit te verbeteren. Mooi om daar de komende wintermaanden eens over na te denken!

Bron: Delphy, OCI Agro


Bodem;Ontwatering;
gerelateerd