Lintopdrachten overslaan
Verdergaan naar hoofdinhoud
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Advanced Search
u bevindt zich: Home
Er zijn artikelen voor u geselecteerd gerangschikt op:

 

 

Nederlands (Nederland)14403/08/2020 11:57:392916126https://www.nutrinorm.nlhtmlTrueaspxOther
English487003/03/2020 11:51:204152https://www.nutrinorm.nlhtmlTrueaspxOther
Deutsch939005/03/2020 10:41:202519https://www.nutrinorm.nlhtmlTrueaspxOther
Français203527/02/2020 10:23:201484https://www.nutrinorm.nlhtmlTrueaspxOther
Lezen en interpreteren van een bodemanalyse; we helpen u een handje791In tijden dat je steeds minder meststoffen mag inzetten, is het belangrijk de beschikbare hoeveelheid zo optimaal mogelijk in te zetten. Een goed bodemonderzoek helpt daarbij.30/11/2020 17:56:021025https://www.nutrinorm.nl/nl-nl/Paginas/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx<p>​<strong>De komende periode zal voor velen in het teken staan van de eerste&#160;voorbereidingen op het nieuwe teelt- en groeiseizoen. Een van de eerste activiteiten in de tijd geplaatst is&#160;het maken van een goed bemestingsplan. Nu er&#160;steeds minder meststoffen&#160;ingezet mogen worden, is het&#160;belangrijk de beschikbare hoeveelheid zo optimaal mogelijk in te verdelen. Een goed bodemonderzoek helpt daarbij.</strong></p><p>Weten wat er in je bouwvoor zit en wat aanvullend nodig is, is essentieel voor een optimale bemesting. Een gedegen bodemonderzoek levert een brij aan gegevens. Om een <a href="/_layouts/15/FIXUPREDIRECT.ASPX?WebId=a578f9b7-a7e1-4a28-ab78-28d4f7e1136a&amp;TermSetId=98171b7d-fbee-4e7c-9de4-61210c4ebb2d&amp;TermId=ad383a0b-b203-4641-b487-8fcff76ee248" target="_blank">bodemanalyse​</a> op de goede manier te lezen en&#160;deze op de juiste manier te interpreteren, hebben wij voor u de onderdelen van een dergelijke analyse op een rijtje gezet en van uitleg voorzien. Doe er uw voordeel mee bij het verder opstellen van uw bemestingsplan voor komend seizoen.​​&#160;</p>Tip
Nederlands weer ...109Wat kan er veel veranderen in korte tijd. Van een situatie met nog steeds veel te weinig vocht naar meer dan voldoende vocht. Als de laatste oogstperikelen achter de rug zijn, dan is het tijd om weer vooruit te kijken naar volgend jaar.01/12/2020 10:14:3290https://www.nutrinorm.nl/nl-nl/Paginas/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx<p>​<strong>Wat kan er veel veranderen in korte tijd. Van een situatie met nog steeds veel te weinig vocht en/of voldoende vocht, naar meer dan voldoende vocht voor de huidige situatie tot zelfs teveel! Op de meeste plaatsen is de mais geoogst en groeit&#160;het gras (eindelijk) nog lekker door. Op sommige plaatsen is het gras zelfs zo lang dat het geoogst moet worden, maar lukt dat niet zonder&#160;alles kapot te rijden. Hier is rustig blijven en geduld bewaren het devies</strong><strong>. Als uiteindelijk de laatste oogstperikelen achter de rug zijn, dan is het tijd om weer vooruit te kijken naar volgend jaar.</strong></p><p>Bekalking van het land is dan een speciaal puntje. Uit overzichten van o.a. Eurofins blijkt dat er veel percelen zijn met een te lage pH. Bekalken gebeurt om de pH van de grond op het gewenste niveau te krijgen / houden. Dit streefniveau staat aangegeven op de uitslag van de grondonderzoeken. Het gewenste niveau is afgestemd op de diverse eigenschappen van de grond.<br><br>Voor bouwland is het meestal geen probleem om een geschikt toepassingsmoment te vinden. Wel moet je rekening met een inwerktijd. Bekalken in het voorjaar heeft namelijk&#160;pas aan het&#160;einde van het groeiseizoen invloed op de pH. Dit betekent dus dat snijmaïs gebrekverschijnselen door een te lage pH kan laten zien als er pas&#160;in het voorjaar bekalkt is!<br>Bekalken van&#160;grasland vraagt nog iets meer tijd, omdat je de kalk niet door de bovenlaag kunt mengen. Het moet in de bodem zakken door neerslag en worden meegenomen door&#160;het bodemleven.&#160;Daarom is grasland bekalken in het najaar/ winter het meest&#160;aangewezen tijdstip (gemiddeld meer neerslag). Gebruik een droge periode of een&#160;vorstperiode&#160;om insporing&#160;ten&#160;alle&#160;tijde te voorkomen. Bekalk uiteraard alleen&#160;als het nodig is.<br><br><span class="ms-rteStyle-NutrinormTussenKop">Juiste kalkmeststof</span><br>Kies in het geval van bekalken voor de juiste meststof. Vaak wordt magnesium ‘automatisch’ meegenomen, ‘want dat heeft het gras ook nodig’. Gevolg van deze gedachtegang is echter dat op heel veel percelen de magnesium toestand te hoog is.&#160;Pak er daarom de grondonderzoeken bij&#160;en kijk naar de echte situatie. Op basis hiervan&#160;kunt u precies aanvoeren wat uw grond nodig heeft. De&#160;pH en magnesiumt oestand geven aan wat er nodig is.Dit is landbouwkundig, maar ook economisch het beste voor de lange termijn. </p><p><span class="ms-rteStyle-NutrinormVoetNoot">PPP-Agro Advies</span><br></p><p> <br> </p>Tip
Vervroeg grondonderzoek na relatief veel neerslag 1028Een recent grondonderzoek van uw percelen is de beste basis voor het uitvoeren van een optimale bemesting. Het advies is uw percelen eens in de vier jaar te laten analyseren.01/12/2020 10:11:39432https://www.nutrinorm.nl/nl-nl/Paginas/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx<p> <strong>​​​​​​​​​​​​​​Een recent grondonderzoek van uw percelen is de beste basis voor het uitvoeren van een optimale bemesting. Het advies is uw percelen eens in de vier jaar te laten analyseren. Op korte termijn bemonsteren kan bovendien gunstig uitvallen voor de fosfaatgebruiksruimte.</strong></p><p>Is er specifiek in uw regio de afgelopen periode veel regen gevallen, dan is het te overwegen het gronderondzoek naar voren te halen, ook al is het perceel er op basis van de onderzoekscyclus nog niet aan toe. Het naar voren halen van percelen geldt vooral wanneer daar komend jaar 'duurdere' teelten op gaan plaatsvinden, zoals aardappelen, bieten of een dubbelteelt conserven.</p><p>In geval van relatief veel neerslag is het niet te verwachten dat de fosfaatcijfers veel zijn veranderd. Wel kunnen de waarden&#160;van&#160;kali, magnesium en sporenelementen gemakkelijk meer dan normaal gedaald zijn. De komende periode (najaar) is de beste tijd voor het steken van een monster. Op basis van de analysecijfers kan dan op korte termijn nog worden bekalkt en/of is h​​et mogelijk vroegtijdig in het voorjaar (februari) extra kali aan te vullen.<br></p><p> <span class="ms-rteStyle-NutrinormTussenKop">Extra bemonstering op fosfaat?<br></span>1 januari a.s. gaat bovendien de nieuwe fosfaatwet in. Dit betekent dat&#160;de fosfaattoestand niet langer wordt bepaald op basis van een Pw-getal, maar op basis van een P-Al en P-CaCl2-bepaling. Mogelijk komen één of meerdere van uw percelen hierdoor in andere fosfaatklassen te vallen met een hogere danwel&#160;lagere gebruiksruimte. Voor percelen die in een klasse met een lagere gebruiksruimte komen, is het mogelijk interessant om vóór 1 januari a.s. nog een bemonstering uit te laten voeren. Met deze analyse&#160;kan dan, conform een overgangsregeling,&#160;de komende vier jaar nog gebruik worden gemaakt van de huidige fosfaatklasse op basis van de Pw en de P-Al.<br></p><p>​<span class="ms-rteStyle-NutrinormVoetNoot">​Bron&#58; Delphy / OCI Agro</span><br></p>Tip
Beperkingen vanuit de wetgever voor 20212416Nadat in september de voermaatregel voor de melkveehouderij van tafel ging, is nu het afwachten wat er alsnog op stikstofgebied komt. Wat is er ondertussen nog meer bekend waar wél duidelijkheid over is.01/12/2020 10:09:1614https://www.nutrinorm.nl/nl-nl/Paginas/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx<p>​<strong>De agrarische sector snakt naar rust en duidelijkheid voor de toekomst. Op korte termijn gaat dit er vanuit de overheid&#160;in ieder geval voor een deel&#160;nog niet komen. Nadat&#160;in september de voermaatregel voor de melkveehouderij van tafel ging, is nu&#160;het afwachten wat er alsnog&#160;op stikstofgebied komt. Wat is er ondertussen nog meer bekend waar wél duidelijkheid over is.&#160;Hieronder een opsomming met korte toelichting.</strong></p><p><span class="ms-rteStyle-NutrinormTussenKop">Ruggenteelt op&#160;klei- en lössgrond<br></span>Zoals het er nu naar uitziet moeten er in alle teelten grenzend aan een watergang,&#160;waarbij het gewas in opgehoogde stroken aarde wordt geteeld,&#160;afspoelingsbeperkende maatregelen worden&#160;genomen. Denk bij deze teelten aan aardappels, asperges, wortels, witlof, bollen etc. Er kan gekozen worden uit drie maatregelen&#58;&#160;drempels, greppelsleuven of&#160;akkerranden.<br></p><p>De drempels moeten minimaal 5 cm hoog zijn en maximaal&#160;2 meter uit elkaar liggen. Ze mogen niet vernietigd / verwijderd worden, uitgezonderd een tijdelijke verwijdering bij extreme regenval. <br>Greppels moeten parallel of haaks op de watergang liggen, 30 cm breed en 50&#160;cm diep zijn. Een sleuf mag&#160;alleen parallel aan de watergang worden&#160;aanlegd&#160;of als ringsleuf om een perceel heen. De sleuf moet minimaal 10 cm breed en 70 cm diep zijn.<br>Een akkerrand moet minimaal 3 meter breed en beteeld zijn met een niet-akkerbouwmatige teelt. Denk hierbij aan kruidenrijk gras, bloemenstroken en bankerplanten (planten die natuurlijke vijanden aantrekken). Bemesting van de strook is niet toegestaan.<br></p><p> <span class="ms-rteStyle-NutrinormTussenKop">Melding maisteelt<br></span>Uiterlijk 15 februari&#160;2021 moeten maistelers op zand- en lössgrond melden op welke percelen ze mais gaan telen. Hier mag pas vanaf 15 maart met&#160;drijfmest bemest gaan worden. Heeft u uw perce(e)l(en) niet aangemeld,&#160;dan is maisteelt niet toegestaan. Zijn de plannen bijgesteld,&#160;dan kunt u de melding intrekken.<br>Uitzondering is de teelt van biologische mais en suikermais onder folie.</p><p> <span class="ms-rteStyle-NutrinormTussenKop">Realtime vervoersbewijs dierlijke mest<br></span>Mesttransporten moeten vanaf 2021 via een webservice en een app op de telefoon gemeld gaan worden. Hiervoor zijn verschillende handelingen nodig. Denk hierbij aan een vooraanmelding wanneer de mest getransporteerd gaat worden. Tijdens het transport moet er&#160;startmelding, laadmelding en losmelding gedaan worden. Tevens moeten&#160;de leverancier en de afnemer&#160;binnen 24 uur na levering&#160;digitaal bevestigen dat de mest ook daadwerkelijk geleverd is! Al het voorgaande&#160;geldt voor transporten met een&#160;intermediar.</p><p>Forfaitaire transporten (boer-boer, vogelaarvariant) hebben net iets andere eisen. Zo moet de chauffeur de meldingen doen met een app op de telefoon. De chauffeur doet de vooraankondiging. Verantwoordelijkheid ligt bij degene die het transport etc. regelt. Er zijn geen papieren mestbonnen meer.<br></p><p> <span class="ms-rteStyle-NutrinormTussenKop">Natuurgrond</span><br>Veel natuurgronden in gebruik bij landbouwers hebben een mestplaatsingsruimte. Deze ruimte moet in de contracten concreet opgenomen worden in kg fosfaat en kg N. Nu is het vaak omrekenen wat er op de betreffende grond mag; dit moet concreet inzichtelijk zijn.<br></p><p>Alles bij elkaar dus weer veel veranderingen. Ze zullen niet allemaal&#160;voor een&#160;ieder&#160;van toepassing zijn, maar het is wel weer allemaal extra!<br></p><p> <span class="ms-rteStyle-NutrinormVoetNoot">Bron&#58; PPP-Agro Advies</span><br></p><p> <br> </p><br>Tip
Teveel fosfaat via dierlijke mest aangevoerd? Verreken dit vóór 1 januari a.s..1991Heeft u als akkerbouwer in 2019 meer fosfaat aangevoerd via dierlijke mest dan de gebruiksnorm toestaat, dan heeft u de mogelijkheid dit volgend jaar (2020) te verrekenen.01/12/2020 10:28:0136https://www.nutrinorm.nl/nl-nl/Paginas/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx<p>Tot en met 15 september is er op de kleigrond nog drijfmest uitgereden voor een groenbemester. Helaas komt het in de praktijk nog regelmatig voor dat er boven de gebruiksnormen is&#160;aangevoerd. Zeker als de afspraken met de mestleverancier gemaakt zijn op basis van kuubs of tonnen mest, kan met veel hogere gehalten dan vooraf aangegeven de mineralenruimte worden overschreden.&#160;</p><p>Het is mogelijk om een overschrijding van de fosfaatruimte van dit jaar te verrekenen met volgend jaar.&#160;U moet zich dan wel vóór 31 december 2020&#160;aanmelden via <a href="https&#58;//mijn.rvo.nl/login?c=RGllbnN0SWQ9RlZJJlN0YXJ0VXJsPSUyRmZvc2ZhYXQtdmVycmVrZW5lbiUzRklOU1RBTkNFRk5XJTNEU3RhcnRGb3JtdWxpZXJlbl9XQVJfU3RhcnRGb3JtdWxpZXJlbnBvcnRsZXRfSU5TVEFOQ0VfNjIwZmt4dG5HQTVEJTI2RElFTlNUTkFBTUZOVyUzREZWSSUyNmphdmF4LnBvcnRsZXQuZmFjZXMuRGlyZWN0TGluayUzRHRydWU%3D" target="_blank">'Direct regelen'</a> bij&#160;de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. De verrekening geldt alleen voor bouwland. De maximale overschrijding is 20 kg per hectare. Nog een jaar doorschuiven is niet toegestaan. Er kan dus ook niet twee jaar achter elkaar fosfaat worden verrekend.<br></p><p> <span class="ms-rteStyle-NutrinormVoetNoot">Voor meer informatie&#58; <a href="https&#58;//mijn.rvo.nl/fosfaat-verrekenen" target="_blank">mijn.rvo.nl</a></span><br></p><p> <br> &#160;</p>Tip
Fosfaatgebruiksnorm volgens mestbeleid709Fosfaatgebruiksnormen volgens het mestbeleid08/10/2020 08:19:096286https://www.nutrinorm.nl/nl-nl/Paginas/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx<table border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" style="width&#58;98%;border-collapse&#58;collapse;"> <colgroup><col width="365" style="width&#58;274pt;" /><col width="85" span="4" style="width&#58;64pt;" /> </colgroup> <tbody><tr height="21" style="height&#58;15.75pt;"><td width="450" height="21" class="xl63 " colspan="2" style="border&#58;0px white;width&#58;338pt;height&#58;15.75pt;background-color&#58;#00a0e1;"> <strong><font color="#ffffff" face="Arial">De fosfaatgebruiksnorm in kg P<sub>2</sub>O<sub>5</sub> per ha per jaar</font></strong></td></tr><tr height="19" style="height&#58;14.25pt;"><td height="19" class="xl65 " style="border&#58;0px black;height&#58;14.25pt;background-color&#58;white;"> <font face="Arial">&#160;</font></td><td class="xl65 " style="border&#58;0px black;background-color&#58;white;"> <font color="#000000" face="Arial">&#160;</font></td></tr><tr height="20" style="height&#58;15pt;"><td width="365" height="39" class="xl86 " rowspan="2" style="border&#58;0px white;width&#58;274pt;height&#58;29.25pt;background-color&#58;#737378;"> <strong> <font color="#ffffff" face="Arial">&#160;</font></strong></td><td width="340" class="xl85 " colspan="1" style="border&#58;0px white;width&#58;256pt;text-align&#58;center;background-color&#58;#737378;"> <strong> <font color="#ffffff" face="Arial">Fosfaatgebruiksnorm (kg P<sub>2</sub>O<sub>5</sub>/ha)</font></strong></td></tr><tr height="19" style="height&#58;14.25pt;text-align&#58;center;"><td width="85" height="19" class="xl67 " style="border&#58;0px white;width&#58;64pt;height&#58;14.25pt;background-color&#58;#737378;"> <em>&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; <font color="#ffffff" face="Arial">vanaf 2020</font></em></td></tr><tr height="32" style="height&#58;24pt;text-align&#58;center;"><td width="365" height="32" class="xl69 " style="border&#58;0px windowtext;width&#58;274pt;height&#58;24pt;text-align&#58;left;background-color&#58;white;"> <strong> <font face="Arial">Grasland</font></strong></td><td width="85" class="xl79 " style="border-width&#58;0px 0.5pt;border-style&#58;none solid;border-color&#58;windowtext #737378;width&#58;64pt;background-color&#58;white;"> <strong> <font color="#000000" face="Arial">&#160;</font></strong></td></tr><tr height="32" style="height&#58;24pt;text-align&#58;center;"><td width="365" height="32" class="xl71 " style="border&#58;0px windowtext;width&#58;274pt;height&#58;24pt;text-align&#58;left;background-color&#58;#e3e3e3;"> <font face="Arial">Grond met 'hoge' fosfaattoestand (PAL-waarde &gt;50)</font></td><td width="85" class="xl80 " style="border-width&#58;0px 0.5pt;border-style&#58;none solid;border-color&#58;windowtext #737378;width&#58;64pt;background-color&#58;#e3e3e3;">75<br></td></tr><tr height="32" style="height&#58;24pt;text-align&#58;center;"><td width="365" height="32" class="xl73 " style="border&#58;0px windowtext;width&#58;274pt;height&#58;24pt;text-align&#58;left;background-color&#58;transparent;">Grond met 'ruime' fosfaattoestand (PAL-waarde 41-50)<br></td><td width="85" class="xl81 " style="border-width&#58;0px 0.5pt;border-style&#58;none solid;border-color&#58;windowtext #737378;width&#58;64pt;background-color&#58;transparent;"> <font color="#000000" face="Arial">90</font></td></tr><tr height="32" style="height&#58;24pt;text-align&#58;center;"><td width="365" height="32" class="xl66 " style="border&#58;0px black;width&#58;274pt;height&#58;24pt;text-align&#58;left;background-color&#58;#e3e3e3;">Fosfaatneutrale grond (PAL-waarde 27-40)<br></td><td width="85" class="xl82 " style="border-width&#58;0px 0.5pt;border-style&#58;none solid;border-color&#58;black #737378;width&#58;64pt;background-color&#58;#e3e3e3;">95<br></td></tr><tr height="32" style="height&#58;24pt;text-align&#58;center;"><td width="365" height="32" class="xl66 " rowspan="1" style="border&#58;0px black;width&#58;274pt;height&#58;24pt;text-align&#58;left;background-color&#58;transparent;">Grond met 'lage' fosfaattoestand (PAL-waarde 16-26)<br></td><td width="85" class="xl82 " rowspan="1" style="border-width&#58;0px 0.5pt;border-style&#58;none solid;border-color&#58;black #737378;width&#58;64pt;background-color&#58;transparent;">105​</td></tr><tr height="32" style="height&#58;24pt;text-align&#58;center;"><td width="365" height="32" class="xl66 " rowspan="1" style="border&#58;0px black;width&#58;274pt;height&#58;24pt;text-align&#58;left;background-color&#58;#e3e3e3;">​Grond met 'arme' fosfaattoestand (PAL-waarde &lt; 16)<br></td><td width="85" class="xl82 " rowspan="1" style="border-width&#58;0px 0.5pt;border-style&#58;none solid;border-color&#58;black #737378;width&#58;64pt;background-color&#58;#e3e3e3;">​120<br></td></tr><tr height="32" style="height&#58;24pt;text-align&#58;center;"><td width="365" height="32" class="xl75 " style="border&#58;0px black;width&#58;274pt;height&#58;24pt;text-align&#58;left;background-color&#58;white;"> <strong> <font face="Arial">Bouwland</font></strong></td><td width="85" class="xl83 " style="border-width&#58;0px 0.5pt;border-style&#58;none solid;border-color&#58;black #737378;width&#58;64pt;background-color&#58;white;"> <font color="#000000" face="Arial">&#160;</font></td></tr><tr height="32" style="height&#58;24pt;text-align&#58;center;"><td width="365" height="32" class="xl66 " style="border&#58;0px black;width&#58;274pt;height&#58;24pt;text-align&#58;left;background-color&#58;#e3e3e3;"> <font face="Arial">Grond met 'hoge' fosfaattoestand (Pw-waarde &gt;55)</font></td><td width="85" class="xl82 " style="border-width&#58;0px 0.5pt;border-style&#58;none solid;border-color&#58;black #737378;width&#58;64pt;background-color&#58;#e3e3e3;">40<br></td></tr><tr height="32" style="height&#58;24pt;text-align&#58;center;"><td width="365" height="32" class="xl77 " style="border&#58;0px windowtext;width&#58;274pt;height&#58;24pt;text-align&#58;left;background-color&#58;white;"><font face="Arial">Grond met 'ruime fosfaattoestand&#160;(Pw-waarde 46-55)</font></td><td width="85" class="xl84 " style="border-width&#58;0px 0.5pt;border-style&#58;none solid;border-color&#58;windowtext #737378;width&#58;64pt;background-color&#58;white;">60<br></td></tr><tr height="32" style="height&#58;24pt;text-align&#58;center;"><td width="365" height="32" class="xl66 " style="border&#58;0px black;width&#58;274pt;height&#58;24pt;text-align&#58;left;background-color&#58;#e3e3e3;"><font face="Arial">Fosfaatneutrale grond (Pw-waarde 36-45)</font></td><td width="85" class="xl82 " style="border-width&#58;0px 0.5pt;border-style&#58;none solid;border-color&#58;black #737378;width&#58;64pt;background-color&#58;#e3e3e3;">70<br></td></tr><tr height="32" style="height&#58;24pt;text-align&#58;center;"><td width="365" height="32" class="xl66 " rowspan="1" style="border&#58;0px black;width&#58;274pt;height&#58;24pt;text-align&#58;left;background-color&#58;transparent;">​Grond met 'lage' fosfaattoestand (Pw-waarde 25-35)<br></td><td width="85" class="xl82 " rowspan="1" style="border-width&#58;0px 0.5pt;border-style&#58;none solid;border-color&#58;black #737378;width&#58;64pt;background-color&#58;transparent;">80​</td></tr><tr height="32" style="height&#58;24pt;text-align&#58;center;"><td width="365" height="32" class="xl66 " rowspan="1" style="border&#58;0px black;width&#58;274pt;height&#58;24pt;text-align&#58;left;background-color&#58;#e3e3e3;">​Grond met 'arme' fosfaattoestand (Pw-waarde &lt;25)<br></td><td width="85" class="xl82 " rowspan="1" style="border-width&#58;0px 0.5pt;border-style&#58;none solid;border-color&#58;black #737378;width&#58;64pt;background-color&#58;#e3e3e3;">​120<br></td></tr></tbody></table><p>&#160;<br></p><p>Onder bepaalde voorwaarden is het mogelijk om een hogere fosfaatgebruiksnorm toe te passen via de fosfaatverrekening. Daarbij is het mogelijk om op bouwland tot maximaal 20 kilo fosfaat per hectare per jaar extra te gebruiken. De extra hoeveelheid fosfaat moet in het volgende jaar volledig worden gecompenseerd. Het is niet mogelijk om twee opeenvolgende jaren gebruik te maken van fosfaatverrekening. </p><p>Is de fosfaattoestand op bouwland hoog? Dan mag er 5 kg fosfaat per hectare&#160;extra organische mest worden&#160;uitgereden. Is er sprake van biologisch bouwland, dan is het zelfs 10 kg/ha.<br><br></p><p> <strong>Fosfaatarme en fosfaatfixerende gronden</strong><br>Voor fosfaatarme en fosfaatfixerende gronden geldt een fosfaat­gebruiksnorm van 120 kilo per hectare per jaar, zolang u aan de <a href="http&#58;//www.rvo.nl/onderwerpen/agrarisch-ondernemen/mest-en-grond/mestbeleid/fosfaatarme-en-fosfaatfixerende-gronden" target="_blank">voorwaarden</a> voldoet. De extra hoeveelheid bovenop de norm voor categorie laag (= grasland met PAL-waarde &lt;27 of bouwland met Pw-waarde &lt;36) mag u op grasland en bouwland in de vorm van dierlijke mest, andere organische mest en anorganische mest geven. </p><p> <br> <span class="ms-rteStyle-NutrinormVoetNoot">Voor meer informatie ga naar </span> <a title="rvo.nl" href="http&#58;//www.rvo.nl/onderwerpen/agrarisch-ondernemen/mest-en-grond/gebruiksruimte-berekenen/fosfaat-gebruiksnorm-en-ruimte" target="_blank"> <span style="font-size&#58;12px;text-decoration&#58;underline;"> <font color="#0066cc"> <em>rvo.nl</em></font></span></a></p><p>&#160;</p><p>&#160;</p>Article

most viewed